Es-Sevadü'l A'zam

"Müslümanların oluşturduğu büyük cemaat, çoğunluk" anlamına gelen eser yani "Es-Sevadü'l A'zam" altmış iki ana başlıktan oluşmakta, Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat'in Maturidiyye mezhebine göre iman konularını ele almaktadır.

Müellif El-Hakim Es-Semerkandi, Hanefi ve ilk dönem Maturidi alimlerindendir. Eseri "Es-Sevadü'l A'zam" Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat'in Maturidiyye mezhebinin başlangıç devri eserlerinin önemli örneklerinden biri olup, yazıldığı dönemde Samaniler'in resmi akidesi kabul edilmiş ve bölgedeki medreselerde hatta Osmanlılardan günümüze kadar bütün medreselerde ders kitabı olarak okutulmuştur.
"O Halik'tir, bizler mahluk. O Muciz'dir, bizler aciz..."