Tefsir-i İbn Abbas

Sahabe kuşağı içinde Kur’an-ı Kerim’e ilişkin rivayetleri en fazla olan on kişiden birisi Abdullah b. Abbas’tır. Hz. Peygamber ona iki defa dua etmiş, bu dualarından birinde “Allahım! Onu büyük din âlimi (fakîh) yap ve ona Kur’an’ı öğret!” buyurmuştur. Bu sebeple İbn Abbas Kur’ân-ı Kerîm’i en iyi bilen sahâbî olmuş, kendisine Tercümânü’l-Kur’ân unvânı verilmiştir ve ümmetin en âlimi anlamında Hibrü’l-ümme diye de anılmıştır. Ayrıca İbn Abbâs’a, hadis mecmualarında ve rivaî tefsirlerde birçok ayetin tefsiri nispet edilmiştir. Kâmus sahibi Firuzâbâdî tarafından, Tenvîrü’l-Mikbâs min Tefsîr-i İbn Abbâs adlı Kur’an’ın bütününü içeren bu tefsir de İbn Abbâs’a nispet edilmiştir. Bu tefsiri Firuzâbâdî derlemiştir. Firuzâbâdî tefsirin girişinde İbn Abbâs’a ulaşan isnad zincirini sunmuştur. 5 ciltten oluşan bu eser, tek zip dosyasında toplanmıştır.
"O Halik'tir, bizler mahluk. O Muciz'dir, bizler aciz..."