Te’vîlâtü’l-Kur’ân

İmam Mâtürîdî’nin onlarca eseri arasından günümüze intikal eden iki eserinden biridir. En hacimli eseri olup, tefsire dair erken devir İslâm düşüncesi ürünlerinin en önemlilerindendir. Kitâbu’t-Te’vîlât, Te’vîlâtü Ehli’s-Sünne ve Te’vîlâtü’l-Mâtürîdiyye olarakta anılır. Kitap, başta tefsir olmak üzere kelam, mezhepler, fıkıh, usûl-i fıkıh gibi temel İslâmî ilimlerin yanı sıra İslâm dışı din ve mezheplere ilişkin değerli bilgiler içerir.
"O Halik'tir, bizler mahluk. O Muciz'dir, bizler aciz..."